RAPOR TENGAH SEMESTER GENAP 2021-2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Tuhan semesta atas limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita semua masih bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penuntun jalan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti risalah-Nya.